databázový servis

Kvalita a forma kontaktných údajov významnou mierou ovplyvňujú efektívnosť vynaložených prostriedkov na direct marketingovú kampaň. Preto sa hlavne sústredíme na kvalitu poskytovaných databázových služieb, ktoré šetria prostriedky a zvyšujú úspešnosť komunikácie so zákazníkmi.
Data processing
Sofistikovaná optimalizácia databázy dodanej klientom ako napríklad: vylúčenie duplicít, oprava adries a PSČ, tvorba oslovenia, rozdelenie a úprava kontaktných údajov, porovnanie dvoch a viacerých databáz medzi sebou, iné úpravy podľa požiadaviek.

Aktualizácia
Doplnenie údajov, alebo aktualizácia klientom dodanej databázy z našich marketingových databáz a iných zdrojov.

Správa databáz
Spravovanie klientských databáz, SW a HW zabezpečenie, vytvorenie dátového modelu, zálohovanie, reporting, export a import dát

Digitalizácia
Vytvorenie databázy z tlačených, písaných alebo skenovaných dokumentov